Voorwaarden en Privacy

 

Voorwaarden


 

JUGA BVBA

Juga Camperservice

Onlinekampeerwinkel

 

Zillekesstraat 11

3980 Tessenderlo

 

info @ onlinkampeerwinkel.be

 

BTW: BE 0820 957 322

 

bank: KBC BE64 7350 2459 5952
BIC  : KREDBEBBXXX

RPR(Rechtsgebied Maatschappelijke zetel vennootschap) Hasselt

 

 

 

 

 

Artikel 1. Verkoper

Juga BVBA heeft zijn maatschappelijke zetel te Zillekesstraat 11,

3980 Tessenderlo en is ingeschreven in de Kruispuntbank der

Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0820.957.322. Het BTW

nummer is BE 0820.957.322 (“Juga BVBA”).

Artikel 2. Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene

voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met

uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande

van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

Artikel 3. Offertes en aanvaarding van de bestelling

Alle offertes van Juga BVBA zijn vrijblijvend. Juga BVBA is slechts gebonden

door een bestelling(ook via de webshop)  nadat deze schriftelijk door Juga BVBA is bevestigd of

nadat Juga BVBA met uitvoering begonnen is. De informatie omtrent de

producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn

opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie, type of andere fouten (ook op onze webshop).

Artikel 4. Levering

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website

de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van

het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele

orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen

zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot

extra kosten.

Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport

en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport

en levering worden afzonderlijk vermeld. De vermelde leveringstermijnen

zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele

vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of

betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in

geval van opzettelijke vertraging.

Juga BVBA heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de

Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud


De geleverde goederen blijven eigendom van Juga BVBA tot de volledige

betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten

en vergoedingen. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor de

goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

Artikel 6. Klachten en terugzending


Goederen dienen bij ontvangst door de Koper te worden gecontroleerd.

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van

klacht wegens niet-conforme levering, acht (7) dagen na de levering en (b)

in geval van verborgen gebreken, acht (7) dagen na ontdekking van het

gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had

kunnen gebeuren.

Terugzending kan enkel na onze toestemming geschieden. Iedere garantie

vervalt indien de klacht niet kan worden aangetoond, er geen kans

voor herstel wordt geboden, bij ondeskundig en oneigenlijk gebruik,

gebruik van onjuiste materialen, bij eigenhandige aanpassingen alsook

bij het niet opvolgen van de voorschriften of onjuiste behandeling cq

onderhoud. Normale slijtage valt niet onder de garantie. Tenzij anders

overeengekomen bedraagt de garantietermijn 24 maanden gerekend van

het moment van verzenden. Deze termijn geldt eveneens voor vergoeding

van vervolgschade waarvan de maximale hoogte gelijk is aan de dekking van

onze aansprakelijkheidsverzekering. Hogere claims alsook winstderving etc

worden in ieder geval uitgesloten.

Artikel 7. Verzakingsrecht


In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het

toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument

het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop,

zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de

veertien (14) werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval

de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen

op eigen risico en kosten terugsturen naar Juga BVBA, G.Gezellelaan 150/1, 3550

Heusden-Zolder, België.  Goederen

die teruggestuurd worden zonder voorafgaand bericht worden niet

aanvaard. Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen zijn of die

snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en de Koper kan zich

dus niet beroepen op het verzakingsbeding. Indien aan deze voorwaarden

werd voldaan zal Juga BVBA het bedrag van de geretourneerde aankoop

terugbetalen binnen de dertig (30) dagen.

Artikel 8. Overmacht


Juga BVBA is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor

een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen

buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen,

moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten,

energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lockouts,

werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die

hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze

gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Artikel 9. Prijzen en betaling


De facturen zijn betaalbaar op onze zetel te G. Gezellelaan 150/1, 3550

Heusden-Zolder, op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de

factuur vermeld. Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk

te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen

drie (3) dagen na ontvangst van de factuur.

In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande

factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke

ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à

rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien

een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal

daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope

van 10% van de openstaande bedragen.

Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke nietbetaling

van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de

Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en

zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de

Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder

nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen

schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te

voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten

en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden.

Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan

in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons

later op deze tekortkoming te beroepen.

Artikel 10. Persoonsgegevens

Door te bestellen op de webshop van Juga BVBA, staat de Koper

uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/

haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het

klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen,

het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. Juga BVBA zal

de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle

gegevens het recht op inzage en verbetering. De inzage en verbetering dient te gebeuren via e-mail.

De Koper heeft ten allen tijde

het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct

marketing doeleinden.

Artikel 12. Bewijs


Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch

bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...).


Artikel 13. Scheidbaarheid


Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze

nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Artikel 14. Toepasselijk recht


Alle overeenkomsten afgesloten met Juga BVBA worden beheerst door het

Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

Artikel 15. Privacy

De klant kan zijn gegevens via mail ter controle of correctie opvragen en deze dan terug doorgeven.