Daktenten

Hartschalen Parallelhubdachzelt TOPCAMP DOUBLE-UP small 210x130x150cm

Hartschalen Parallelhubdachzelt TOPCAMP DOUBLE-UP medium 210x145x150cm

Hartschalen Parallelhubdachzelt TOPCAMP DOUBLE-UP large 210x160x150cm

Daktent TOPCAMP-XL medium 230x145x30/150cm, grijs, ca.57kg, ca. 220l

Daktent TOPCAMP medium210x145x145x30/150cm, grijs, ca.57kg, ca. 220l

Daktent TOPCAMP klein 210x130x30x30/150cm, grijs, ca.52kg, ca.196l

Dak tent TOPCAMP-XL klein 230x130x30x30/150cm, grijs, ca.52kg, ca.196l

Dak tent TOPCAMP groot 215x160x160x30/160cm, grijs, ca.64kg, ca. 260l